Para sa Mahal kong Kaibigan

Topic: Teenagers and God’s Relationship

“Relationships should draw you closer to Christ, not closer to sin. Don’t compromise to keep anyone, God is more important.” – Misty Boone

Mahal kong kaibigan,

Nakakatuwang makita na maraming mga kabataan ang nagtutungo sa Simbahan ngayon upang magsilbi at maging parte mismo nito. Masaya ako dahil kabilang ka roon. Nagbibigay ka ng oras sa Panginoon upang manalangin at magsilbing tulay para sa iba pang mga tao na nais mapalapit sa ating Ama. Nakakatuwang pagmasdan na malawak ang pagkakangiti mo habang binabati ang mga taong papalapit upang magsilbi rin gaya mo. Ganoon din ang mga ngiti mo sa mga kaibigan mo na kasama mong sumasamba sa tahanan ng Diyos. Pero bakit ganoon? Bakit ganito ka? Kaya ka ba nagsisilbi sa simbahan ay dahil dito? Ang akala ko ay nais mong pagsilbihan ang Panginoon kaya ang lawak ng mga ngiti mo at ang init pa ng pagtanggap mo sa mga bago. Akala ko pa naman ay bukal sa loob mo dahil para iyon sa Panginoon. Pero bakit mukhang para ito sa mga kaibigan mo? Nababahala ako dahil sa tuwing may pagtitipon ay pumupunta ka lang para sa mga kaibigan mo. Para lang masabi na ika’y taong simbahan. Ganoon na lang ba talaga ang dahilan mo? Hindi ba pwedeng para sa Kanya? Hindi ba pwedeng dahil gusto mo Siyang makasama? Hindi ba pwedeng dahil mahal mo Siya? Nais ka lang naman niyang makasama. Gusto lang naman Niyang malaman mo kung gaano ka Niya kamahal. Gusto Niya lang na malaman mo na kaya Niyang gawin ang lahat para sa kaligtasan mo. Pero ano ‘tong isinusukli mo sa Kanya?

Nagmamahal,

Ang iyong kaibigan

2 thoughts on “Para sa Mahal kong Kaibigan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.